Sissejuhatus

Loodud õppematerjal “Eesti keel ja uus meedia” on mõeldud eelkõige õpetajatele enesearendamiseks, mõtete saamiseks ning töölehtede, ülesannete edasiarendamiseks.

Õppematerjali loomise ajendiks oli 2014. aastal kaitstud magistritöö “Uus meedia emakeeleõpetuses: õpetajate ettevalmistuse ja õppekomplektide analüüs” (töö leiab siit). Magistritöö käigus selgus, et uut meediat küll leidub õppekomplektides, kuid sellele lähenetakse väga ühekülgselt ja pealiskaudselt: levinud tegevused uue meediaga olid info otsimine veebist, mingi veebiteksti lugemine, aga näiteks uue meedia tekstide loomise ülesandeid õppekomplektides polnud. Loodud digiõppematerjal näitab võimalusi, kuidas uut meediat tõhusalt õppetöös kasutada, nii et oleks uue meedia teksti mõistmise, aga ka ise uue meedia teksti loomise oskusi arendavaid ülesandeid.

Kuigi uus meedia ümbritseb meid iga päev ja see on lahutamatu osa me elust, ei saa me olla aga kindlad, et teaksime, mida mõiste endast kujutab. Seetõttu annan õppematerjalis teoreetilise ülevaate mõistetest uus meedia ja uue meedia kirjaoskus ning loetlen üles kaalukamad pädevused, mida uurijate arvates kool tänapäeval õpilastes arendama peaks – pakub kindlasti mõtteainet ja teadmisi õpetajatele. Lehel “Abiks õpetajale” toon välja riiklikus õppekavas olevad uue meedia pädevused ning esitan nimekirja töövahendidest, mida õppematerjali koostades kasutasin, et õpetajad saaksid soovi korral need hõlpsalt üles leida. Sellele järgnevadki töölehed, mille alusel tunde läbi viisin.

Siin on kolleegide mõtted loodud õppematerjalist ja uue meedia ning eesti keele seostamisest:

Helle-Mari Märtson, Miina Härma Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja: “Selliseid materjale on hädasti vaja. Praegu kasutavad lapsed küll internetti palju, kuid see aeg kulub väga lihtsakoeliste tegevuste tegemiseks, nagu surfamine, piltide laikimine jne. Õpetajate kohus olekski seda materjali õpetada ka analüüsima ja mõtestama. Selles valguses on loodud töölehed ideaalsed. Mulle meeldis ka see, et lapsed õpivad kasutama uusi programme. Enim meeldis algustäheortograafia tööleht, kus nad pidid päris oma ettekande koos pealelugemisega tegema.”

Leelo Punak, Mooste Põhikooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja: “Ülesanded on lahedad, lastele kindlasti huvitavad, näiteks YouTube’i tööleht. Faceboki kasutamine õppetöös on hea mõte, aga natuke pelgan seda, et õpilased n-ö kaovad sinna maailma ära ja tegelevad millegi muu kui tunnitööga.”

Inga Laidna, Gustav Adolfi Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja: “Eesti keele oskus tundub sageli paljudele õpilastele iseenestmõistetav ja keeletunnid seetõttu ebaolulised. Ometigi pakub tänapäeva infoühiskond nii palju viise ja võimalusi, kuidas muuta oma emakeele õppimine põnevaks ja mänguliseks. Siit materjalist leiab palju nutikaid interaktiivseid ideid, kuidas õpilast ennast panna eesti keele vastu huvi tundma, nii et ta ise tahaks oma teadmisi suurendada ja parandada. Katsetaksin rõõmuga mitmeid töölehti ka oma õpilastega.”

Ingrid Maadvere, Gustav Adolfi Gümnaasiumi haridustehnoloog: “Minu jaoks on selle õppematerjali puhul kõige olulisem see, et tööl on tugev teoreetiline baas ning töölehtede loomisesse on kaasatud õpilased. Teoreetiline alus on pärit Jane magistritööst ning annab võimaluse õpetajatel läbida väike uue meedia kursus. Töölehtede arendamisega tasuks õpetajatel kindlasti edasi minna. Iga kool, iga klass, iga õpetaja on erinev ning kiiresti muutuvas maailmas tuleb sellega arvestada. Kuulake õpilasi ja avastage koos uue meedia maailm.”

Õppematerjali koostamise eest tänan oma kolleege Gustav Adolfi Gümnaasiumist: haridustehnoloogi Ingrid Maadvere, kes aitas videoid filmida ja abistas tehniliste küsimuste korral, ning eesti keele ja kirjanduse õpetajat Katre Pelisaart, kes katsetas oma eesti keele tunnis ühte töölehte. Suur tänu Gustav Adolfi Gümnaasiumi 5.-9. klasside õpilastele koostöö ja konstruktiivse tagasiside eest.

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Jagamine samadel tingimustel 4.0 Rahvusvaheline litsentsiga.